Disclaimer en privacy

De informatie op deze website (www.hetnatuurhistorisch.nl | www.nmr.nl | www.natuurhistorischmuseum.nl | www.natuurmuseum.com) komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam (hierna: Het Natuurhistorisch). Het Natuurhistorisch besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Het Natuurhistorisch verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door het Natuurhistorisch Museum Rotterdam worden aangeboden. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. 

Het Natuurhistorisch, haar bestuurders, directie en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website vermelde gegevens en zijn voorts in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie. 

Op verschillende plaatsen op deze website kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Verwijzingen naar sites die niet door Het Natuurhistorisch worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Het Natuurhistorisch uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Het Natuurhistorisch worden onderhouden wordt afgewezen. Verwijzing op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Privacyregels

Het Natuurhistorisch doet al het mogelijke om de privacy van de bezoeker te beschermen. Wij houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

E-mailcontact loopt altijd via het anonieme mailsysteem van deze site. De opgegeven e-mailadressen worden door het systeem gebruikt voor het verzenden van automatische berichten. De persoonsgegevens worden alleen voor het doel gebruikt waarvoor de gast/gebruiker ze initieel heeft verstrekt. E-mailadressen zijn niet toegankelijk of zichtbaar voor andere deelnemers van de site. Wij garanderen dat deze gegevens niet ter beschikking worden gesteld aan derden of aan andere onderdelen van de achterliggende organisaties.

Voorwaarden gebruik draadloos netwerk
Het draadloos netwerk dat in (een gedeelte van) Het Natuurhistorisch beschikbaar is voor gasten is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Gebruik ervan is voor eigen risico. Het Natuurhistorisch biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van ononderbroken toegang, kwaliteit of snelheid van de verbinding. Verder is Natuurhistorisch niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van een slechte of verbroken verbinding.

Oneigenlijk gebruik van het draadloos netwerk is niet toegestaan. Hieronder wordt verstaan; alle handelingen die in strijd zijn met de wet. De gebruiker die handelt in strijd met de wet is aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade voor Het Natuurhistorisch. Strafbare handelingen worden gemeld bij justitie.

Het Natuurhistorisch neemt geen verantwoordelijkheid voor informatie die door de gebruiker is geplaatst op het internet. Ook neemt Het Natuurhistorisch geen verantwoordelijkheid voor verlies of diefstal van apparatuur als gevolg van het gebruik hiervan in Het Natuurhistorisch.