Zoeken

Stichting Vrienden: ANBI en beleid

De Stichting Vrienden van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam heeft een ANBI-status. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zo help je niet alleen Het Natuurhistorisch, maar word je er zelf ook niet armer van.

Doneer direct
Wil je bijdragen aan de Stichting Vrienden? Je kunt je donatie overmaken naar:
Stichting Vrienden van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam
o.v.v. Donatie Vrienden
IBAN: NL64 TRIO 0198 3163 56
Fiscaal nummer: 8120.77.970 

Heb je vragen? We denken graag met je mee over de mogelijkheden. Neem contact met ons op via vrienden@hetnatuurhistorisch.nl

Doelstelling
De Stichting Vrienden van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam helpt het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam met financiële bijdragen voor het prepareren van aanwinsten, het doen van bijzondere aankopen en voor het inrichten van tentoonstellingen, met uitsluiting van financiële bijdragen in de kosten, voortvloeiende uit de normale exploitatiebegroting ter zake van huisvesting- en personeelslasten.
Daarnaast fungeert de Stichting als steunfonds voor Het Natuurhistorisch, bijvoorbeeld door middel van garantstelling voor tentoonstellingen. 

Hoofdlijnen beleidsplan 
Om de doelstellingen te bereiken richt de Stichting zich op:
1 Het werven van fondsen, om het vermogen van de stichting op peil te houden en waar mogelijk aan te vullen. Het onderhouden van een warme en sterke band met de Vrienden (de donateurs) van de Stichting is hiervoor van essentieel belang;
2 Het financieel beheer van het vermogen, gericht op het in stand houden van het vermogen door middel van sparen of beleggen;
3 De besteding van het vermogen, door middel van het selecteren van de juiste projecten voor het ondersteunen van Het Natuurhistorisch met financiële bijdragen.

De belangrijkste beleidspunten en daaruit volgende acties voor de komende periode zijn:

De Vriendenstichting als steunfonds in stand houden
De Vriendenstichting wil nog vele jaren blijven voortbestaan, maar het vermogen mag iets interen. De ondergrens voor het vermogen vastgesteld op 200.000 euro. Er zijn afspraken gemaakt over het financieel beheer: Minstens 1/3 van het vermogen moet vrij beschikbaar zijn en 2/3 kan eventueel low risk belegd worden voor meer rendement op lange termijn in een mix van serviceconcepten. 

Vermogen duurzaam aanvullen
De Vriendenstichting streeft ernaar de inkomsten te vergroten om Het Natuurhistorisch nog beter te kunnen ondersteunen. De basis hiervoor is het behouden en werven van Vrienden (donateurs). Werven van Vrienden gebeurt in het museum aan de balie en bij de collectiekar, bij activiteiten zoals de Vriendendag en via de website. Daarnaast zoeken we vernieuwing op, zoals bedrijfsabonnementen en samenwerkingen. Legaten en periodieke schenkingen zouden een goede aanvulling kunnen zijn, we zullen de mogelijkheden daartoe onderzoeken en communiceren. De Vrienden genieten veel voordelen, we zullen zoveel mogelijk duidelijk maken wat de meerwaarde is voor Vrienden van Het Natuurhistorisch om daarmee potentiële vrienden over de streep te trekken. 

Verbondenheid met de Vrienden versterken
Onze Vrienden zijn belangrijk, onze donateurs zijn ook onze ambassadeurs. Het is belangrijk om regelmatig activiteiten voor de Vrienden te organiseren, in nauwe samenwerking met het Natuurhistorisch. Belangrijke activiteiten in dit verband zijn lezingen en openingen in het museum en de jaarlijkse Vriendendag, samen met de andere musea van het Museumpark. Het bestuur stelt belang in regelmatige communicatie met en over de Vrienden. We streven naar het uitbreiden van activiteiten en tekenen van verbondenheid, zoals excursies voor en door Vrienden en een badge om te laten zien dat je Vriend bent. 

Besteding onderbouwen en zichtbaar maken
De Vriendenstichting gaat zorgvuldig om met de financiën en legt verantwoording af over de besteding ervan. De kosten worden zoveel mogelijk beperkt zodat er zoveel mogelijk overblijft voor steun aan het museum. Bij activiteiten voor Vrienden, zoals de jaarlijkse Vriendendag, besparen we op de uitgaven door meer zelf te doen en samen te werken. Het Vriendenbestuur onderhoudt nauw contact met het museum om vroegtijdig op de hoogte te zijn van mogelijke projecten voor financiële ondersteuning. Voor de financiële ondersteuning hanteert het bestuur criteria volgend uit de doelstelling van de Stichting. Ieder mogelijk project wordt in het bestuur besproken en gewogen voordat tot schenking kan worden overgegaan.

Ons volledige beleidsplan 2019-2024 is hier te downloaden. Financiële jaarverslagen van de Stichting Vrienden zijn ook beschikbaar: 2017; 2018; 2019; 2020; 20212022; 2023

Bestuurssamenstelling 
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester, aanwijzen. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. Het bestuur stelt tevens het aantal bestuurders vast. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Een van de bestuursleden is tevens als vertegenwoordiger van de Vriendenstichting lid van het bestuur van het Natuurhistorisch Museum.
Het huidige bestuur bestaat uit Monique Fransen (Voorzitter), Leon Cornelissen (Penningmeester), Gina van den Berg, Mohammed Benzakour, Maaike Wermer en Audrey Plat. 

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de verrichte activiteiten. De stichting heeft verder geen personeelsleden of betaalde vrijwilligers. 

Contactgegevens
Stichting Vrienden van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Westzeedijk 345 
3015 AA Rotterdam
e-mail vrienden@hetnatuurhistorisch.nl 
IBAN NL64 TRIO 0198 3163 56

RSIN 
8120.77.970